VERKLARING PERSOONSGEGEVENS

in2tech, gevestigd aan Knoopkruid 134 1112 PZ Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
k.wessing
Knoopkruid 134
1112 PZ Diemen
+31 6 28 139 139
k.wessing@in2tech.nl
www.in2tech.nl

K.Wessing is de Functionaris Gegevensbescherming van in2tech Hij is te bereiken via k.wessing@in2tech.nl

Intentie verklaring persoonsgegevens

In2tech heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verkopen of op welke manier dan ook te verspreiden. Het kan voorkomen dat gegevens gedeeld worden als dat voor projecten noodzakelijk is. Dit gebeurd dan uitdrukkelijk met medeweten van de persoon of het bedrijf in kwestie. In2tech slaat gegevens op in MS-outlook (mail, adresboek en agenda) op eigen computers en uitdrukkelijk niet in cloudoplossingen als google, facebook en dergelijke.

Persoonsgegevens die wij verwerken

in2tech verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, dan wel omdat in2tech een cursus of workshop verzorgd voor derden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK- en BTWnummer
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Emil correspondentie

Indien in2tech cursussen en/of workshops geeft via trainingscentra, makerspaces, fablabs en dergelijke worden vaak enkele gegevens verstrekt aan in2tech voor het afnemen van intakes.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u vermoed dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@in2tech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

in2tech verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • in2tech verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

in2tech neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van in2tech) tussen zit. in2tech gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Outlook voor email, contactgegevens en kalenderfuncties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

in2tech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

in2tech verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

in2tech gebruikt zelf geen cookies. De website is gemaakt in WordPress en in2tech heeft geen invloed op cookies die door WordPress gebruikt worden. Voor meer informatie over et privacybeleid van WordPress verwijzen wij u naar https://wordpress.org/about/privacy/ .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door in2tech en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@in2tech.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. in2tech wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

in2tech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@in2tech.nl